Inntektsanalyse Helse Nord RHF - pilot UNN HF

HN RHF utlyste senhøstes 2009 en begrenset anbudskonkurranse der 4 ledende analysemiljøer innen helseøkonomi ble invitert til å gi tilbud på en større analyse med mål om å identifisere mulige. årsaker til reduksjon i inntektsgrunnlaget for helseforetakene i Helse Nord. I første omgang med Universitetssykehuset Nord-Norge som pilot. Analysesentert AS vant denne anbudskonkurransen og har våren 2010 gjennomført en større inntektsanalyse for perioden 2007 til 2009 ved Univerestitetssykehuset Nord-Norge. Analysen er i tråd med oppdraget delt i tre.
Del 1 fremstiller de inntektsmessige konsekvensene som følge av aktivitetsendring, endringer i grupperingslogikk og finansieringsordninger samt omlegging av drift fra døgn til dagbehandling.
Del 2 fokuserer på potensial for ytterligere omstilling ved UNN HF mht. overgang fra døgn til dagbehandling og reduksjon av gjennomsnittlig liggetis. For å besvare disse spørsmål er det gjort en sammenlignende studie mellom Universitetssykehuset Nord Norge HF, St. Olav Hospital HF og Helse Bergen HF der vi fresmtiller andel dagbehandling og gjennomsnittlig liggetid for alle tre sykehusene fordelt på hoveddiagnosegrupper for årene 2008 og 2009.
Del 3 tar for seg de økonomisek konsekvensene av å avvise mangelfulle polikliniske henvisninger med tilhørende veiledning av primærlege samt økonmiske konsekvenser av å desentralisere det polikliniske tilbudet.
September 2010 forelå resultatene fra analysen samlet i en egen rapport. November 2010 er rapporten frigjort for interesserte av HN RHF/UNN HF. Interesserte med ønske om å motta rapporten kan få denne ved henvendelse til UNN HF, HN RHF eller direkte til Analysesenteret AS på post@asl.no

Opprettet 22. november 2010