Inntektsanalyse Helse Nord RHF - pilot UNN HF

HN RHF utlyste senhøstes 2009 en begrenset anbudskonkurranse der 4 ledende analysemiljøer innen helseøkonomi ble invitert til å gi tilbud på en større analyse med mål om å identifisere mulige. årsaker til reduksjon i inntektsgrunnlaget for helseforetakene i Helse Nord. I første omgang med Universitetssykehuset Nord-Norge som pilot. Analysesentert AS vant denne anbudskonkurransen og har våren 2010 gjennomført en større inntektsanalyse for perioden 2007 til 2009 ved Univerestitetssykehuset Nord-Norge. Analysen er i tråd med oppdraget delt i tre.

Utskrivningsklare pasienter - Hvem er de og hvor hører de hjemme?

Analysesenteret AS har på oppdrag fra NSF laget en rapport som tar for seg utskrivningsklare pasienter, og analyserer hvem de er og hvor de hører hjemme. Rapporten ble overlevert helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen på et møte i Sykepleiernes Hus onsdag 11. august, og konklusjonene i rapporten har fått store medieoppslag både i aviser i NRK Dagsnytt.

Både rapporten og forordet fra Sykepleierforbundet ligger vedlagt og kan lastes ned.

Rapporten er lagt ut 12. august 2010

Sykehuskostnader og alder

På oppdrag av Beregningsutvalget for Spesialisthelsetjenesten har Analysesenteret vurdert sammenhengen mellom sykehuskostnader, innsatsstyrt finansiering og alder basert på kostnadsdata fra fire helsefortak. Studien viser stor variasjon i kostnad innenfor grupper som er forutsatt å være kostnadshomogene. Sykehusopphold som grupperes til kirurgiske DRG er bedre finansiert enn medisinske DRG. En stor del av underdekningen kan føres tilbake til pasientopphold, der sykehuslegene har erklært pasienten for utskrivningsklar.

Analysesenteret AS

Analysesenteret er et konsulentselskap som tilbyr kvalitetssikring av pasientadministrative data fra norske helseforetak og sykehus. Selskapet har særskilt kompetanse knyttet til DRG-systemet og den koding som benyttes i forbindelse med Innsatsstyrt Finansiering (ISF).

Videre utfører Analysesenteret oppdrag knyttet til analyse og dokumentasjon av kostnader knyttet til sykehusbehandling og andre oppdrag basert på analyse av anonymiserte pasientadministrative data.

eLæring - Medisinsk koding

Basert på initiativ fra noen helseforetak har Analysesenteret tatt ansvar for og utviklet kurs i medisinsk koding for leger, merkantilt personell og ledere. Ta kontakt eller last ned brosjyrer for nærmere informasjon.

Kontakt

Analysesenteret AS
Lovisenberggaten 17c
0456 OSLO

Telefon: 23 22 57 49
Telefax: 23 22 57 48
Epost: analyse@asl.no

Syndiker innhold